راهنمای عملی برای اقتصاد معاصر

پایان نامه اقتصاد

راهنمای عملی برای اقتصاد معاصر

مالیه بین المللی و اقتصاد باز

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه اقتصاد

با این حال، با دو سطح عمومی قیمت P و تولید کل Y کاهش یافته ، (تولید ناخالص داخلی) GDP اسمی = P × Y نیز  کاهش می یابد. از آنجا که GDP اسمی یک پارامتر انتقال در تقاضا برای تابع پول است، خط- MD به سمت چپ از MD1 به MD انتقال می یابد، تا وقتی که اختلاف نرخ بهره مثبت حذف می شود. نقطه ۳ تعادل بلندمدت جدید در بازار پول است. فرآیند تنظیم و تطبیق بین کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر است:

در پایان، سیاست پولی انقباضی تحت نرخ ارز قابل انعطاف  منجر به  دو اثر بسیار نامطلوب – کاهش قیمت (کاهش سطح عمومی قیمت) و بیکاری، می شود.

نتیجه گیری: سیاست پولی در یک اقتصاد باز کوچک تحت نرخ ارز انعطاف پذیر، اثری ماندگار دارد. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه

اثرات رژیم های سیاستی مختلف در جدول زیر خلاصه می شوند، با پاسخ دادن به سوال زیر: آیا سیاست تاثیر ماندگار بر اقتصاد دارد؟

انجام  تحلیل مشابه برای سیاست پولی انبساطی و سیاست مالی انقباضی امکان پذیر می باشد. نتایج مخالف با نتایجی می باشد که در بالا بحث شد.

به نظر می رسد که نرخ ارز نقش یک کمک فنر را ایفا می کند: هنگامی که تقاضای کل پایین می آید، ارز محلی مستهلک، یک راه برای تقاضا به منظور بازیابی از طریق افزایش در خالص صادرات و بالعکس، فراهم می کند. با این حال، اگر نرخ ارز ثابت باشد، این درجه از آزادی از دست می رود.

تفاوت نرخ بهره مثبت دلالت به جریان ارز خارجی به SOE دارد. با سیاست نرخ ارز ثابت، بانک مرکزی موظف به خرید عرضه ارز خارجی افزایش یافته است. در انجام این کار، بانک ارز محلی بیشتری تزریق  می کند، و خط- MS را در تمام مسیر دوباره به جایگاه اصلی خود که در آن il= iw است، سوق می دهد. بنابراین، نقطه ۱ تعادل نهایی بلند مدت در هر دو بازار است.

تقاضای کل AD تحت تاثیر واقع نمی شود چون نرخ ارز بدون تغییر است. از این رو، معلوم است که بانک مرکزی در SQE فقط  دو عملیات بازاری باز انجام داده است که یکدیگر را خنثی کرده اند:

بانک با فروش بازار باز اوراق قرضه دولتی شروع کرد و با خرید ارز خارجی به پایان رساند.

نتیجه گیری: سیاست پولی در یک اقتصاد باز کوچک با نرخ ارز ثابت هیچ اثر ماندگاری ندارد.

۱۲٫۸ سیاست پولی در یک اقتصاد باز کوچک با نرخ ارز انعطاف پذیر

یک بار دیگر ما عواید سیاست پولی انقباضی را تحلیل می کنیم:

در کوتاه مدت، عرضه پول کاهش یافته  MS خط – MSرا به سمت چپ از MS1 به MS انتقال می دهد،، وتفاوت نرخ بهره مثبت را حاصل می کند. با نرخ ارز انعطاف پذیر، بانک مرکزی در SOE مداخله نمی کند، و جریان ارز خارجی باعث افزایش تقاضا برای ارز محلی می شود. در نتیجه، ارزش پول محلی افزایش می یابد. از این رو، آن برای خارجی ها جهت خرید کالا ها و خدمات محلی گران تر می شود، که باعث کاهش صادرات X می شود. در همان زمان، اکنون  ارز محلی برای مردم محلی جهت خرید کالاها و خدمات خارجی ارزان تر می شود، که باعث افزایش واردات M می شود. خالص صادرات NX کاهش می یابد، که کل تقاضا را از AD1 به AD تغییر می دهد. نقطه ۲ تعادل کوتاه مدت در هر دو بازار است. زنجیره حوادث زیر صورت می گیرد:

تعادل کوتاه مدت، در هر دو بازار نقطه ۲  می باشد. تفاوت نرخ بهره مثبت و جریان حاصل ارز خارجی بر ارز محلی فشار وارد می کند. با این حال، به منظور حفظ آن از افزایش ارزش، بانک مرکزی در SOE اقدام به خرید مقداری ارز خارجی می کند که ارز محلی اضافی را تزریق می کند. این عمل، افزایش در عرضه پول در SOE حاصل می کند و خط- MS را از MS1 به MS انتقال می دهد، تا زمانی که در بلند مدت اختلاف نرخ بهره مثبت حذف می شود، یا  il= iw . تعادل جدید در بازار پول، نقطه ۳ می باشد. بنابراین، تنظیم زیر از کوتاه مدت تا بلند مدت مشاهده می شود:

از آنجا که نرخ ارز یکسان باقی می ماند، تقاضای کل در AD می ماند، و نقطه ۲ ،  تعادل جدید بلند مدت در بازار محصولات است. در نتیجه ی سیاست مالی، اقتصاد مشاغل بیشتر اما تورم بالاتر را تجربه می کند.

نتیجه گیری: سیاست مالی در اقتصاد باز کوچک تحت نرخ بهره ثابت اثر ماندگار دارد، که اگر توسط بانک مرکزی پشتیبانی شود، سطح عمومی قیمت (تورم) و تولید کل  را افزایش می دهد.

۱۲٫۷ سیاست پولی در یک اقتصاد باز کوچک با نرخ ارز ثابت

در اینجا قصد داریم  پیامدهای یک سیاست پولی انقباضی را تحلیل کنیم. فرض کنید که بانک مرکزی در یک SOE عرضه پول  را با فروش اوراق قرضه دولتی به عموم مردم کاهش می دهد:

کاهش در عرضه پول خط- MS را به سمت چپ از MS به MS انتقال می دهد، و اختلاف نرخ بهره مثبت در کوتاه مدت در نقطه ۲ به عنوان تعادل کوتاه مدت در بازار پول ناشی می شود (رخ می دهد). زنجیره حوادث زیر صورت می گیرد:

۱۲٫۶ سیاست مالی در اقتصاد باز کوچک با نرخ ارز ثابت

دوباره  در هر دو بازاردر موازنه  شروع می کنیم و مخارج دولتی G را افزایش می دهیم:

در کوتاه مدت، تحولات و توسعه در اقتصاد مشابه توسعه تحت نرخ ارز انعطاف پذیر می باشد و یا عبارتند از:

فرض کنید که دولت مخارج G خود را در تلاشی برای برانگیختن تقاضای کل AD  افزایش می دهد. در کوتاه مدت، خط – AD  به سمت راست  از AD1 به AD2 انتقال می یابد، و یک تعادل جدید در بازار محصولات، نقطه ۲ می باشد. در این نقطه دو سطح عمومی قیمت P و تولید کل Y افزایش می یابند ، که باعث افزایش GDP اسمی = P × Y می شود. GDP اسمی یک پارامتر تغییر تقاضا برای تابع پول MD است، و به همین دلیل است که خط- MD از MD1 به MD2 انتقال می یابد. نقطه ۲ ، تعادل کوتاه مدت جدید در بازار پول نیز می باشد. بنابراین، زنجیره حوادث زیر در کوتاه مدت صورت می گیرد:

 

در نتیجه، نرخ بهره داخلی i2  بالاتر از نرخ بهره جهانی می شود یا SOE تفاوت نرخ بهره مثبت تولید می کند. تفاوت مثبت نشان می دهد که پس اندازها از بقیه جهان به SOE جریان می یابد زیرا بازگشت بر این پس اندازها در SOE نسبت به  بقیه جهان بالاتر می باشد. بقیه ساکنان جهان پول ها (ارزهای) خود را جهت خرید ارز محلی عرضه می کنند یا تقاضا برای ارز محلی  به سمت راست انتقال می یابد که باعث افزایش ارزش پول محلی می شود.

وقتی ارزش پول محلی افزایش می یابد، آن برای خارجی ها جهت خرید کالا ها و خدمات محلی گران تر می شود ، و در نتیجه، صادرات در SOE پایین می آید. به همین دلیل، پول محلی  برای مردم محلی جهت خرید کالا و خدمات  خارجی ارزان تر می شود  که باعث افزایش واردات می شود. از آنجا که خالص صادرات NX، تفاوت بین صادرات X و واردات M می باشد، NX کاهش می یابد. صادرات خالص جزئی (مولفه ای) از تقاضای کل می باشد، و کاهش آن خط- AD را از AD، به  AD1 انتقال می دهد. GDP اسمی کاهش می یابد، که منجر به انتقال پسرو خط- MD می شود. خط- AD و خط- MD به عقب می یابند تا وقتی که تعادل قدیمی در نقطه ۱ در هر دو بازار دوباره بازیابی می شود (بازگردادنه می شود).

بنابراین، فرآیند تنظیم زیر بین کوتاه مدت و بلند مدت مشاهده می شود:

بنابراین، در یک اقتصاد باز کوچک با نرخ ارز انعطاف پذیر، هیچ اثر ماندگاری بر نرخ بهره داخلی به عنوان نتیجه ی افزایش در مخارج دولتی یا افزایش در سیاست مالی عمومی وجود ندارد: به دلیل افزایش هزینه های(مخارج) دولتی، مشاغل در بخش دولتی ایجاد شد، اما آنها در بخش صادرات نابود شدند (از بین رفتند). از این رو، ما با اثر جبرانی  پایان دادیم ، این اثر روش خود را از طریق نرخ ارز و خالص صادرات عمل کرد.

نتیجه گیری: سیاست مالی در اقتصاد باز کوچک تحت نرخ ارز انعطاف پذیر هیچ اثر ماندگاری ندارد. تنها نتیجه افزایش ارزش پول داخلی می باشد.

۱۲٫۵- سیاست مالی در اقتصاد باز کوچک با نرخ ارز انعطاف پذیر

ما بحث خود را با این فرض شروع می کنیم که هر دو، بازار کالا و بازار پول در یک SOE ، در نقطه ۱ در تعادل هستند. در تعادل، نرخ بهره داخلی برابر با نرخ بهره جهانی می باشد  که در نمودار زیر منعکس می شود:

منبع : برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه