حقوق انسانی کودکان معلول

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه

فصل ۱۵: حقوق انسانی کودکان معلول

معاهده UN در مورد حقوق افراد معلول

مقدمه:

تائید اینکه کودکان معلول باید بطور کامل از حقوق بشر و آزادی های اساسی براساس برابری با کودکان دیگر برخوردار باشند، و یادآوری تعهدات با هدف ایفا شده توسط کشورهای عضو با کنوانسیون حقوق کودکان.

ماده ۳، اصول کلی:

احترام به قابلیت های در حال تحول کودکان معلول و احترام به حق کودکان معلول برای حفظ هویت های خود

ماده ۴، تعهدات کلی:

در توسعه و اجرای قانون و سیاست هایی برای اجرای معاهده فعلی، و در دیگر فرایندهای تصمیم گیری مربوط به مسائل مرتبط با افراد معلول، کشورهای عضو باید دقیقا و فعالانه در مورد افراد معلول، شامل کودکان معلول از طریق سازمان های مربوطه مشورت نمایند.

ماده ۷، کودکان معلول:

 1. کشورهای عضو باید تمام اقدامات ضروری برای تضمین برخورداری کامل کودکان معلول از تمام حقوق بشر و آزادی های اساسی براساس برابری با کودکان دیگر را به عمل آورند.
 2. در تمام فعالیت های مرتبط با کودکان معلول، بهترین منافع کودک باید در نظر گرفته شود.
 3. کشورهای عضو باید تضمین کنند کودکان معلول حق بیان عقاید خود را بطور آزادانه در مورد تمام مسائل تاثیرگذار بر آنها دارا بوده، عقاید آنها دارای ارزش برابر برطبق سن و بلوغ آنها براساس برابری با کودکان دیگر و ارائه کمک مناسب با سن برای افراد معلول جهت درک حق و حقوق آنها است.

اهداف

اطلاعات پایه و عملکردهای موجود در این فصل شرکت کنندگان را قادر به فعالیت در جهت اهداف زیر می نماید:

 • درک تمایز در مقابل کودکان معلول بعنوان مسئله حقوق بشر
 • درک ارتباط و وابستگی درونی حقوق کودکان معلول و سایر حقوق بشر
 • شناسایی راه هایی که کودکان معلول ارتقا یافته یا رد شده اند
 • توضیح اهمیت عقاید کودکان معلول در ارتباط با مسائل مربوط به آنها
 • درک و اعمال مفاد برای حقوق بشر کودکان معلول در معاهده UN حقوق افراد معلول (CRPD)
 • تاکید بر استراتژی های موجود برای ارتقا حقوق کودکان معلول
شروع کار: فکر کردن در مورد حقوق بشر کودکان معلول

 

کودکان در کل به حاشیه رانده شده اند؛ با اینحال، کودکان مانند کودکان معلول، دختر بچه ها، و کودکان از اقلیت های اخلاقی حتی با تمایز بیشتری مواجه هستند. کودکان معلول منحصرا در خطر بیشتری برای تمایز بعلت اینکه کودک هستند قرار دارند و بنابراین بیشتر به حاشیه رانده شده و در معرض سواستفاده قرار دارند. تنها در صورتیکه این گروه ها بویژه در معاهدات حقوق بشر ذکر شوند، از حفاظت ها و ضمانت های دستورکار کلی حقوق بشر کودکان شامل معاهده حقوق افراد معلول (CRPD) محروم می شوند. به این دلیل کودکان معلول در مقاله جداگانه ای در CRPD مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای آنها همانند تمام کودکان تضمین حقوق بشر بویژه برای سلامت، بقا، و استاندارد کافی برای زندگی حیاتی است.

 

۱۰ میلیون کودک معلول در جهان وجود دارد. بیش از ۸۰ درصد آنها در کشورهای در حال توسعه با عدم دسترسی به خدماتی مانند آموزش[۱] زندگی می کنند.

 

تجربه های مختلف بسیاری کودکی را تشکیل می دهند، این تجربه ها شامل ویژگی های فردی کودک، جنسیت، طبقه، قومیت، فرهنگ، مذهب، ناتوانی، موقعیت اجتماعی-اقتصادی، محل، وضعیت خانوادگی، محیط، آموزش، کار، و جهت گیری جنسی. این تجربه ها باید در هنگام تضمین حقوق بشر و آزادی های اساسی کودکان معلول مورد توجه قرار گیرند.

موانع برای کودکان معلول

قبل از تولد

·        سلامت مادران فقیر و تغذیه

·        فقر

·        مراقبت ناکافی دوران بارداری

·        معاینده پیش از تولد و اتمام بارداری

در هنگام تولد

·        اتانازی

·        محرومیت از درمان پزشکی مناسب

·        خطر طرد شدن توسط والدین

·        جایگزینی نهادی

پس از تولد

·        جایگزینی نهادی

·        گوشه نشینی در خانه و جدایی از جامعه

·        محرومیت از حق تحصیل و بسیاری حقوق انسانی دیگر

·        ریسک درمان های پزشکی مداوم برخی ناخوشایند و برخی غیرضروری

·        محرومیت از حق مشارکت در تصمیم گیری های موثر بر زندگی افراد

 

تمرین ۱۵٫۱: CRPD کدام حقوق کودکان معلول را تائید می کند؟

 

هدف: مرور و درک حقوق تائید شده کودکان معلول توسط CRPD

زمان: ۳۰ دقیقه

مواد: کاغذ چارت و ماژیک یا تخته سیاه و گچ

 1. مرور

شرکت کنندگان را به گروه های کوچکی تقسیم کنید. از هر گروه بخواهید برای تفسیر پاراگراف در CRPD Preamble، ماده های ۳،۴، و ۷ به زبان مشترکی با هم همکاری کنند و نمونه هایی از چگونگی بهره مند شدن از حق را ارائه دهند و تمایزی برای کودکان معلول در جامعه ایجاد کنند.

 1. تفسیر

بخش های CRPD بالا را با صدای بلند بخوانید، در هر ویرگول یا پاراگراف برای تفسیر آنها توسط گروه های مختلف مکث کنید. در مورد معنای هر ماه بحث کنید تا زمانیکه همه در مورد تفسیر به توافق برسند. بیان مجدد نهایی را برای هر کاغذ چارت بنویسید.

 1. ارائه مثال

درخواست مثال هایی برای نحوه بهره مندی از این حقوق و ایجاد تمایز برای کودکان معلول نمائید.

 1. بحث

چگونه می توان ماده های CRPD را برای ایجاد تغییر اجتماعی یا تاثیر بر سیاست ملی یا تصمیم گیری محلی/اجتماعی استفاده کرد؟

تحقق حقوق و آزادی های کودک

بهره مندی کودک از حقوق و آزادی های خود به عوامل وابسته به هم بسیاری بستگی دارد. عوامل زیر بر میزان محرومیت کودک معلول بدون فرهنگ و بافت خاص خود تاثیر می گذارد:

 • تعصب و جهل: نگرش منفی و باورهای غلط موانع اصلی در فرهنگ ها و بافت ها هستند؛
 • جنسیت: امکان عدم بقا، ترک شدن، تمایز، محرومیت از تحصیل، عدم توانایی ازدواج و محرومیت از حق مادری و مشارکت کلی در جامعه برای کودکان دختر معلول بیشتر است؛
 • فقر: زمانیکه جوامع فاقد دسترسی به منابع اصلی باشند، خانواده های دارای کودکان معلول غالبا فقیرترین خانواده ها بوده و بیشتر از همه در حاشیه قرار دارند. حتی فقیرترین خانواده ها تلاش می کنند به حمایت از کودک خود توجه کنند، اما اغلب بعلت عقاید و رفتارهای منفی و عدم اطلاعات، دانش، مهارت ها و منابع در دام فقر و طردشدگی می افتند؛
 • موقعیت های بحرانی: کودکان بویژه در شرایط سخت مانند بلایای طبیعی، درگیری مسلحانه، و موقعیت های پناهندگی بویژه در معرض طرد شدن قرار دارند.

CRPD و معاهده حقوق کودکان (CRC) چارچوبی حقوقی برای تضمین دسترسی کودکان به حقوق انسانی خود فراهم می کند، اما عوامل بسیاری بر میزان درک کودکان معلول از حقوق خود تاثیر می گذارد:

 • نگرش ها و رفتارهای سایرین در برابر آنها (برای مثال، والدین، معلمان، همسایگان، سایر کودکان)
 • رضایت از نیازهای اصلی (برای نمونه، بقا، غذا، پناهگاه، انگیزه)
 • سیاست های بین المللی و ملی که آنها را در نظر می گیرد یا طرد می کند
 • قابیلت دسترسی محیط فیزیکی (برای مثال، خانه، مدرسه، جامعه)
 • دسترسی به حمایت های فیزیکی، اجتماعی، ذهنی، ارتباطی، و رشد فردی (برای مثال، کمک های اولیه و تجهیزات، کمک، خدمات سلامت و آموزش، دسترسی به هر گونه مراقبت و آموزش فردی).

رویکرد کودک محور برای برنامه ریزی حقوق

باید بدانیم کودکان معلول نیز مانند همه کودکان حق مشارکت فعال در تصمیم گیری های تاثیرگذار بر خود را دارند. برخی ملاحظات مهم برای برنامه ریزی حقوق کودک با استفاده از رویکرد کودک محور عبارتند از:

 • بهترین منافع کودکان را در نظر بگیرید؛
 • توجه به کودکان معلول؛
 • به چالش کشیدن فرضیات خود و سایرین در مورد نیازها و چشم اندازهای کودکان معلول؛
 • عدم ارائه فرضیه در مورد توانایی ها و ناتوانایی های کودکان معلول؛
 • عدم ارائه فرضیه در در مورد نیازها و چشم اندازهای کوکان معلول (از آنها بپرسید!)؛
 • تنوع ارزش
 • تفاوت های بین توانایی ها و ناتوانایی ها را در نظر بگیرید؛
 • توانایی ها و قابلیت های کودک را جستجو کرده و پرورش دهید؛
 • کودک و طیف کامل رشد و نیازهای او را بطور کامل در نظر بگیرید؛
 • موقعیت کودک را بطور کلی در بافت گسترده تر خانواده و جامعه تحلیل کنید؛
 • کودکان معلول را بعنوان ازیگران اجتماعی در نظر بگیرید که در تصمیم گیری مشارکت دارند.
تمرین ۱۵٫۲: نگرش ها، عقاید، و دیدگاه ها در مورد دوران های کودکی متنوع

 

هدف: شناسایی نگرش ها، عقاید، و دیدگاه ها در مورد دوران های کودکی متنوع

زمان: ۴۰ دقیقه

مواد: جزوه؛ کاغذ چارت و ماژیک، یا تخته سیاه و گچ

 1. بازتاب/تجزیه و تحلیل:

به گروه های کوچکی تقسیم شوید و از آنها بخواهید در مورد ستون اول و دوم جزوه ۱۵٫۲ بحث کنند.

 • ۵ عقیده و نگرش منفی در کشور خود در مورد کودکان معلول و دوران کودکی آنها کدامند؟
 • ۵ عقیده و نگرش مثبت در کشورتان که کودکان معلول و دوران کودکی آنها را حمایت می کنند کدامند؟
 • از گروه ها بخواهید پاسخ های خود را بر روی کاغذ چارت با فرمت مشابهی بعنوان هنداوت ۱۵٫۲ ضبط کنند.
 • پس از آماده سازی ذهن در مورد ستون اول و دوم، از گروه ها بخواهید در مورد هر دو ستون فکر کنند و در رابطه با ستون سوم بحث نمایند؛
 • وقتی به صحبت کودکان معلول گوش می دهید، دغدغه ها و عقاید آنها در مورد فرصت ها و برنامه های موجود چیست؟ (برنامه ها برای تمام کودکان و/یا برنامه ها برای کودکان معلول)؟ عقاید مثبت و منفی چگونه بر فرصت های آنها تاثیر می گذارند؟
 • از گروه ها دعوت کنید چارت های خود را بر روی دیوار نصب کنند. از شرکت کنندگان بخواهید در اتاق به آرامی راه رفته چارت های گروه ها را بخوانند و ایده ها و تفاوت های معمول را یادداشت نمایند؟
 1. بحث

بعنوان گروه بزرگتری برای بحث در مورد عقاید گرد هم آئید. پس از بحث، جلسه را خلاصه کرده و برخی از نکات مهم را از جزوه ۱۵٫۲ مرور کنید:

 • چگونه توانایی های مختلف کودکان معلول بر عقاید آنها تاثیر می گذارد (برای نمونه، کودکان یا ناتوانایی های بصری، معلولیت های روانی-اجتماعی، معلولیت های متعدد)؟
 • سن چگونه بر انتظارات تاثیر می گذارد (برای مثال، برای کودکان نوپا، جوانان، بزرگسالان جوان)؟
 • چگونه این چرخه سرکوب/محرومیت از طریق افراد و جامعه تقویت می شود؟
 • جنسیت چگونه بر انتظارات کودکان معلول تاثیر می گذارد؟
 • انتظارات فرهنگی چگونه بر کودکان معلول تاثیر می گذارد؟
 • در به چالش کشیدن فرضیات مان در مورد کودکان معلول، چگونه می توانیم رویکرد کودک محور خود را ارتقا دهیم (برای نمونه، گوش دادن به کودکان، امکان مشارکت فعال آنها در تصمیم گیری)؟
 • این چرخه را می توان از طریق مداخلات برنامه تجزیه کرد؟

 

هنداوت ۱۵٫۲

۵ عقیده، نگرش، و دیدگاه منفی رایج در کشورتان در مورد کودکان معلول و کودکی آنها کدامند؟ ۵ عقیده، نگرش، و دیدگاه مثبت رایج در کشورتان در مورد کودکان معلول و کودکی آنها کدامند؟ زمانیکه با کودکان معلول صحبت می کنید دغدغه ها و عقایدشان در مورد فرصت ها و برنامه های موجود برای آنها (برنامه هایی برای تمام کودکان و/یا برنامه هایی برای کودکان معلول) چیست؟ عقاید مثبت و منفی (ستون های ۱&2) چگونه بر فرصت ها تاثیر می گذارند؟

 

قانون حقوق بشر در مورد حقوق کودکان معلول چه می گوید؟

 

حقوق کودکان دارای پایه ای در مفاد قانون بین المللی است. بیانیه جهانی حقوق بشر [۲](UDHR) ماده ۲۵، معاهده حقوق کودک [۳](CRC) و قوانین استاندارد UN 1993 در مورد برابری فرصت ها برای افراد معلول (قوانین استاندارد)[۴] حقوق کودکان معلول را مورد توجه قرار می دهد.

بیانیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ (UDHR) در ماده های ۲۵ و ۲۶ به کودکان می پردازد. ماده ۲۶ بیان می کند مادران و کودکان مستحق مراقبت و کمک ویژه ای هستند، صرفنظر از آنکه ولادت از زناشویی باشد یا نباشد، باید از حمایت اجتماعی برابری برخوردار شوند. ماده ۲۶ همه را مستحق دسترسی برابر به آموزش کرئه و به والدین حق انتخاب نوع آموزش ارائه شده به کودک خود را می دهد.

۱۹۸۹ CRC، تائید شده ترین معاهده از میان معاهدات حقوق بشر (تنها USA و سومالی کشورهای عضو نیستند) پایه ای را برای این ایجاد کرده و حقوق بسیاری را تعریف می کند که توسط CRPD تائید شده اند. CRC چارچوب جامعی را برای حقوق کودکان ارائه کرده و اشاره خاصی به کودکان معلول در ماده های ۲ و ۲۳ می کند. با اینحال، باید به خاطر داشت که هر ماده در CRC که به کودک اشاره می کند برای کودکان معلول نیز اعمال می شود. این شمول تغییر مهمی در تفکر در مورد رویکرد حقوق محور ایجاد کرده، دولت ها را قانونا مسئول عدم تامین نیازهای تمام کودکان می سازد. CRC دیدگاه جدیدی از کودکان بعنوان موانع حقوق و مسئولیت های مناسب برای سن شان به جای تلقی آنها بعنوان دارایی والدین یا دریافت کنندگان بی پناه از موسسه خیریه ایجاد می کند.

CRC دارای مفاد ویژه ای برای کودکان معلول است. ماده ۲٫۱ تمایز در زمینه های مختلف، شامل معلولیت را ممنوع کرده، و ماده ۲۳ حق مراقبت ویژه، تحصیل و آموزش را تصریح می کند. حقوق کودکان چهار جنبه مهم از زندگی کودک را شامل می شود که بطور برابر برای کودکان معلول اعمال می شود: حق بقا، حق رشد، حق حفاظت در برابر آسیب، و حق مشارکت.

 • حقوق بقا: حق زندگی و تامین اساسی ترین نیازها (برای مثال، استاندارد زندگی مناسب، پناهگاه، تغذیه، درمان پزشکی)؛
 • حقوق رشد: حقوقی که کودکان را قادر به دسترسی به کامل ترین پتانسیل خود می سازد (برای مثال، تحصیل، تفریح و سرگرمی، فعالیت های فرهنگی، دسترسی به اطلاعات و آزادی فکر، وجدان و مذهب)؛
 • حقوق مشارکت: حقوقی که به کودکان و نوجوانان امکان ایفای نقش فعال در جوامع خود را می دهد (برای مثال، آزادی بیان عقاید، آزادی بیان مسائل تاثیرگذار بر زندگی خود، آزادی ملحق شدن به انجمن ها). بویژه احترام به عقیده کودک (ماده ۱۲) مهم است زیرا حق اظهارنظر در تمام مسائل مربوط به آنها (برای نمونه، انواع درمان برای کودکان معلول) را به کودکان می دهد؛
 • حقوق حفاظت: حقوقی که برای محافظت از کودکان و نوجوانان از همه اشکال سواستفاده، غفلت و بهره برداری (برای مثال، مراقبت ویژه برای کودکان پناهنده و محافظت در برابر دخالت در درگیری های مسلحانه، کار کودک، سوء استفاده جنسی، شکنجه، و مصرف مواد مخدر) ضروری هستند.

قوانین استاندارد UN در مورد برابری فرصت ها برای افراد معلول (قوانین استاندارد) حقوق کودکان و خانواده های آنها را در قانون ۲ (مراقبت های پزشکی)، قانون ۶(تحصیل) مورد توجه قرار می دهد که شامل هر کودک معلول بوده و قانون ۹ (زندگی خانوادگی و یکپارچگی شخصی).

قانون ۲ تصریح می کند نوزادان و کودکان باید بویژه دارای دسترسی به سطح یکسانی از مراقبت های پزشکی همانند سایرین باشند. قانون ۹ تصریح می کند افراد معلول باید قادر به زندگی با خانواده خود باشند. کشورها باید تشویق کننده مشارکت در انواع مناسب مشاوره خانوادگی در ارتباط با معلولیت و اثرات آن بر زندگی خانوادگی باشند. خدمات مراقبت جایگزین و مراقبت توسط مراقب باید در دسترس خانواده هایی که شامل افراد معلول هستند قرار گیرد. قانون تحصیل ۶ تصریح می کند مقامات آموزش و پرورش عمومی مسئولیت آموزش افراد معلول در موقعیت های یکپارچه را برعهده داشته و مشارکت فعال گروه های والدین و سازمان ها را در فرایند آموزش تشویق می کنند. توجه ویژه ای به کودکان معلول بسیار جوان و جمعیت های در معرض خطر برای تبعیض مضاعف می شود.

باید به خاطر بسپریم تمام معاهدات بین المللی برای نوزادان، کودکان، و افراد جوان معلول اعمال شده، از آنها حمایت می کنند.

والدین و خانواده های کودکان معلول

 

صرفنظر از قومیت، وضعیت یا طبقه اقتصادی، تمام والدین هنگام اطلاع از اینکه کودکان دارای معلولیت است پریشان خاطر می شوند. با اینحال، زمانیکه عقاید و منابع و حمایت های موجود برای آنها را مقایسه می کنیم می بینیم تفاوت های بین آنها بسیار زیاد است.بطور سنتی، خانواده ها از جمله پدر بزرگ و مادر بزرگ ها، خواهر و برادر مسئولیت ارائه مراقبت برای کودکان معلول را بدون کمک جامعه یا کمک اندکی بر عهده دارند. برای حمایت موثر از خدمات، والدین باید حقوق خود و حقوق کودکشان را بصورت تعریف شده توسط CRC و CRPD درک کنند.

پشتیبانی از خانواده

 • بالا بردن سطح آگاهی جامعه: برطرف کردن افسانه و ننگ مرتبط با معلولیت
 • ارائه اطلاعات و منابع: ساخت دانش و مهارت های اعضای خانواده، همسالان، و جامعه
 • فراهم کردن دسترسی به توانبخشی: ارائه دسترسی به مراقبت ها و تجهیزات پزشکی مناسب، همچنین پشتیبانی و خدمات برای کودکان معلول.
داستان یکی از والدین

من والدین یک کودک معلول هستم. همینطور مددکار اجتماعی با درک خوبی از برنامه مداخله اولیه خود هستم.

بسیار خرسندم از اینکه فرصت افزایش سطح آگاهی در مورد معلولیت (START Program در مرکز سانشاین) را بدست آورده ام. همچنین می خواهم به والدین کودکان معلول در این منطقه کمک کرده و از آنها حمایت کنم. والدین این کودکان اغلب به افرادی که تجربه مشابهی ندارند کمک نمی کنند. می دانم بسیار احساس انزوا و نادیده گرفته شدن می کنند. از تجربه خودم می دانم که بسیاری از آنها از جانب خانواده هایشان پشتیبانی نمی شوند زیرا هیچ درکی از نیازهای کودکان معلول وجود ندارد.

بسیاری از پدران کودکان معلول از آنها حمایت نمی کنند. همسر من به سختی پذیرفت پسر ما معلول است. نمی توانستم تصور کنم در خیابان با فرزندم قدم بزنم. پدرش نمی توانست باور کند سایر مردم می توانند زیبایی کودکش را ببینند. من تلاش کردم زیرا او از دادن پول به من برای غذای خاص موردنیاز کودکمان خودداری می کرد.

می دانم این والدین تا چه حد می توانند تنها و وحشت زده باشند. من از این نگرانم که اگر اتفاقی برایم بیافتد چه کسی مسئول کودکمان خواهد بود. حتی اعتقاد دارم اگر کودکم قبل از من بمیرد بسیار بهتر است.

من به این دلیل مددکار اجتماعی شدم زیرا دریافتم والدین کودکان معلول واقعا نیازمند حمایت هستند. دانستم با آموزش، والدین می توانند به یکدیگر کمک کنند. آنها به افرادی که از داشتن کودکان معلول خجالت زده هستند نیازی ندارند. آنها نیاز دارند با کسی صحبت کنند که بتواند درک کند حتی اگر کودک معلول است، یک انسان است و بیماری ندارد که بتواند بر سایر افراد[۵] تاثیر بگذارد.

 

همانطور که مثال بالا نشان می دهد، بالا بردن سطح آگاهی و ارائه پشتیبانی می تواند کودک معلول را قادر به دستیابی به مهارت های لازم برای مشارکت در آموزش، مراقبت از خود، و مشارکت در جامعه نماید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد حق کودک برای تحصیل، بخش ۲، فصل ۱۳، حق تحصیل، ص ۱۶۵ را بخوانید.

حق کودک برای مشارکت

 

مشارکت کودک برای فعال کردن حقوق کودکان بسیار مهم است. کودکان حق بیان عقاید خود و مورد مورت قرار گرفتن در مسائل تاثیرگذار را دارند. این باید در سطوح سیاست، جامعه، خانواده و خود رخ دهد. هنگامیکه کودکان یا بزرگسالان جوان مهارت هایی برای انتقال دادن خواسته ها و نیازهایشان دارند، بسیار مهم است که در تصمیمات گرفته شده از جانب خود نقش داشته باشند.

رویکرد حق محور برای مشارکت بمعنای در نظر گرفتن دختران و پسران از تمام انواع معلولیت، از جمله ناتوانی های فکری و روانی، در مرکز سیاست و برنامه ریزی حقوق انسانی است. این رویکرد همچنین کودکان معلول را بعنوان دارندگان حق و اعضای جامعه تائید کرده و دولت ها را مسئول تضمین حقوق تمام شهروندان خود از جمله کودکان معلول می نماید.

نحوه دستیابی به مشارکت کودکان

جنبش های اجتماعی و سیاسی

 • کودکان از جنبش ها و سازمان ها برای مطالبه حقوق خود با پشتیبانی بزرگسالان؛
 • تغییر روابط قدرت بین کودکان و بزرگسالان؛
 • قادر ساختن کودکان برای تبدیل شدن به شهروندان دموکراتیک.

حقوق بشر

 • ارتقا حقوق مدنی کودکان (برای مثال، بیان، اندیشه، اطلاعات، سازمان)؛
 • تائید کودکان بعنوان دارندگان حق.

رشد کودک

 • توسعه توانایی، اعتمادبنفس و استقلال کودکان؛
 • توسعه توانایی کودکان برای مراقبت از خود؛
 • بهبود قدرت کنترل کودکان، سطح توانمندسازی و یادگیری.

رشد

 • درک بهتر کودکان؛
 • توسعه برنامه و سیاست های بهتری برای کودکان.

طبق نظریه فرصت برابر[۶]، سیاست های اجتماعی را می توان برای توانمندسازی و حمایت از افراد معلول اعمال کرد. اما تا زمانیکه مهارت های تصمیم گیری را به کودکان آموزش نداده ایم (بعبارت دیگر، افزایش ظرفیت آنها)، ارائه فرصت هایی برای تصمیم گیری و احترام به انتخاب آنها، برابری و مشارکت که اصول اولیه CRPD هستند قابل دستیابی نخواهد بود. تنها مسئله انتخاب کردن اهمیت ندارد، بلکه توانمند شدن برای عمل، مشروط به شرایط فردی، درجهت دنبال کردن اهداف ویژه خو در زندگی در جامعه مهم است.

مدل فرصت برابر میتهاگ (۱۹۹۸)

قانون حقوق بشر که تضمین کننده مشارکت کودکان است

 

ماده اولیه در مورد مارکت در کنوانسیون حقوق کودک:

 • ماده ۱۲: اصل کلی که طبق آن کودکان حق بیان عقاید خود را بطور آزدانه در مسائل تاثیرگذار بر آنها دارند و عقایدشان باید طبق سن و بلوغ مورد اهمیت قرار گیرد.

حق مشارکت همچنین بصراحت یا بطور ضمنی در بسیاری از ماده های دیگر CRC بیان شده است:

 • ماده ۵: نظارت والدین بر دستورالعمل ها و راهنمایی با توجه به ظرفیت در حال تکامل کودک
 • ماده ۹: عدم جدایی کودکان از خانواده هایشان بدون حق بیان عقایدشان
 • ماده ۱۳: حق آزادی بیان
 • ماده ۱۴: حق آزادی وجدان، اندیشه و مذهب
 • ماده ۱۵: حق آزادی ارتباط
 • ماده ۱۶: حق حفظ حریم خصوصی
 • ماده ۲۹: حق آموزش که ارتقادهنده احترام برای حقوق بشر و دموکراسی است
 • ماده ۳۱: حق تفریح.

ماده اولیه برای مشارکت در CRPD

ماده ۷: کشورهای عضو باید تمام اقدامات لازم برای تضمین برخورداری کامل کودکان معلول از تمام حقوق انسانی و آزادی های اساسی براساس برابری با دیگر کودکان را به عمل آورند؛ بهترین منافع کودکان توجه اولیه به آنهاست؛ آنها حق بیان عقاید خود بطور آزادانه در مورد تمام مسائل تاثیرگذار بر خود را با توجه به اهمیت به سن و بلوغ دارند؛ و باید کمک مناسب معلولیت و سن شان برای درک حقوقشان برای آنها فراهم شود.

حق مشارکت همچنین در بسیاری از دیگر ماده های CRPD بیان شده که براساس CRC ارائه شده:

 • مقدمه: کودکان معلول باید دارای حقوق انسانی برابر و آزادی های اساسی همانند سایر کودکان طبق مفاد CRC باشند؛
 • ماده ۳: احترام برای ظرفیت ای در حال تکامل کوکان معلول و حق آنها برای حفظ هویت های خود؛
 • ماده ۴: کودکان معلول باید در توسعه قانونگذاری و سیاست هایی برای اجرای CRPD مورد مشورت قرار گیرند.
تمرین ۱۵٫۳: تشریح عملکردهای مناسب و غلبه بر مقاومت در برابر مشارکت کودکان

 

هدف: توصیف عملکردهای مشارکت کودک و شناسایی اشکال رایج مقاومت بزرگسال برای مشارکت کودک و استراتژی هایی جهت غلبه بر مقاومت

زمان: ۵۰ دقیقه

مواد: جزوه؛ کاغذ چارت و ماژیک، یا تخته سیاه و گچ

 1. کار گروهی کوچک:
 • شرکت کنندگان به گروه های کوچکی تقسیم کنید و تجارب کاری را با کودکان و افراد جوان معلول بعنوان شریک در برنامه ها/پروژه های خود به اشتراک گذارید. از آنها درخواست کنید بر مواردی که منجر به نتایج مثبت شده اند تمرکز کنند؛
 • از افراد بخواهید مثال های کلیدی ارائه دهند. پس از هر ارائه، دلایل آنها را برای انتخاب این مثال های خاص خود بپرسید؛
 • از جزوه ۱۵٫۳ استفاده کرده، مقاومت بزرگسال در برابر مشارکت کودک و راه های غلبه بر مقاومت آنها در جهت مشارکت کودکان معلول (برای مثال، در خانواده، مدارس، جوامع، دولت محلی) را شناسایی و ثبت کنید؛
 • پاسخ ها برای شناسایی مقاومت و استراتژی هایی جهت غلبه بر مقاومت را تجزیه و تحلیل کنید؛
 • در مورد مقاومت و انواع آن بیاندیشید: برای انواع مختلف ناتوانی، برای دختران و پسران، برای کودکانی که به مدرسه می روند و کودکانی که نمی روند، و در محیط های روستایی و شهری.
 1. بحث
 • از شرکت کنندگان بخواهید نتایج خود را به اشتراک بگذارند.
 • آنها را تشویق کنید تجارب شخصی مثبت خود را بعنوان داده هایی در فرایند غلبه بر مقاومت بیان کنند.

جزوه ۱۵٫۳: مقاومت بزرگسال در برابر مشارکت کودک و غلبه بر مقاومت

غلبه بر مقاومت بزرگسال مقاومت بزرگسال در برابر مشارکت کودک
خانواده
مدرسه
جامعه
محل کار
دولت محلی
در سازمان خود یا NGO
موارد بیشتری اضافه کنید

 

کودکان معلول بعنوان شرکا در برنامه ریزی

 

هدف: شناسایی عملکردهای مناسب برای جلب مشارکت کودکان معلول در چرخه برنامه یا بخش هایی از چرخه برنامه و جهت شناسایی راه هایی برای توانمندسازی مشارکت این کودکان در برنامه ها و پروژه ها

زمان: ۶۰ دقیقه

مواد: جزوه؛ کاغذ چارت و ماژیک، یا تخته سیاه و گچ

 1. لیست

از شرکت کنندگان بخواهید نمونه های کاری خود با کودکان معلول بعنوان شرکا در برنامه ریزی را اشتراک گذاری نموده و شکاف های موجود در مداخلات آنها را شناسایی نمایند. شکاف ها را در کاغذ چارت یا تخته سیاه فهرست کنید.

 1. کار گروهی کوچک:
 • به گروه های کوچکی تقسیم شوید و در مورد سوالات مربوط به شکاف ها بحث کنید:
 • آیا کودکان معلول (از جمله کودکان معلول ذهنی) مورد مشورت و مشارکت قرار می گیرند: آیا عقاید آنها در مراحل برنامه ریزی/چرخه پروژه گنجانده شده است؟
 • آیا اطلاعات مناسب و سازگار با کودک/توانایی ارائه شده است؟
 • آیا عقاید گروه های مختلف کودکان (معلولیت ها/سن های مختلف) مورد توجه قرار گرفته است؟
 • آیا پروژه کودکان و/یا بزرگسالان را برای مطالبه حقوق کودکان (همانند CRC) و حقوق افراد معلول (همانند CRPD) توانمند می سازد؟
 • از شرکت کنندگان بخواهید بر بحث خود در مورد روش های تقیوت مشارکت کودکان معلول در برنامه ها و پروژه ها تمرکز کنند. درس های مهم کدامند:
 • توانمندسازی کودکان معلول؟
 • تشویق بزرگسالان به درک حقوق کودکان معلول؟
 1. بحث
 • تمام گروه ها را برای به اشتراک گذاری ایده ها گردهم آورید. با ارائه بخشی از برنامه و چرخه پروزه و شناسایی چند جز کلیدی با روش های مشابه و متفاوت برای تقویت مشارکت کودکان معلول کار خود را خلاصه کنید. برای درک بهتر نتایج مثبت کار با کودکان و نوجوانان معلول می توانید به اطلاعات زیر مراجعه کنید.
نتایج مثبت کار با کودکان و نوجوانان معلول

 

این مثال ها به درس های مهم هم برای توانمندسازی کودکان و هم بزرگسالان مشارکت کننده با هم برای درک حقوق کودکان اشاره می کنند.

شناخت کودکان بعنوان بازیگران اجتماعی

 • والدین و اعضای جامعه به عقاید و حقوق کودکان معلول احترام گذاشته، بدین وسیله جایگاه و دیدگاه های خود را بالا می برند؛
 • کودکان معلول بعنوان بازیگران اجتماعی شناخته می شوند که مشارکت های فعالی در جوامع محلی دارند؛
 • کودکان معلول ارائه کننده تغییرات نگرش در میان بزرگسالان بوده، بنابراین تبعیض در خانواده، مدرسه، و جامعه را به چالش می کشند.

کودکان بعنوان دارندگان حق

 • کودکان معلول برای توجه به نقض حقوق و مطالبه حقوق خود توانمند می شوند؛
 • عملکرد آموزشی کودکان معلول بهبود می یابد؛
 • عزت نفس، اعتمادبنفس، و انعطاف پذیری کودکان معلول افزایش می یابد؛
 • شور و شوق کودکان معلول برای رسیدگی به مسائل به نفع همسالان خود و جامعه بهبود می یابد؛
 • ارتباطات، مذاکره، و مهارت های کار تیمی افزایش می یابد.
 • ارزش ها، مهارت ها، دانش و عملکرد دموکراتیک در میان کودکان معلول بهبود می یابد؛
 • دختران و پسران از طریق شناخت حقوق خود و تائید ارزش مشارکت شان توانمند می شوند.

کار با کودکان در توسعه برنامه

 • فرصت هایی برای کودکان معلول جهت مشارکت در برنامه ریزی، تصمیم گیری، گزارش و اصلاحات قانونی در سطوح مختلف جامعه و دولت خود فراهم می شود؛
 • کودکان معلول قادر به بیان دیدگاه های خود در مورد چشم اندازها، درک خود از مسائل، مشکلات، تحلیل، راه حل ها، و اولویت ها هستند که اغلب متفاوت از دیدگاه های بزرگسالان است.

نتایج برنامه

 • کاهش در تبعیض علیه کودکان معلول
 • افزایش مشارکت در جامعه و مدرسه؛
 • ترغیب جامعه محلی به اقدام کردن؛ بهبود نگرش ها و دستری به خانه، جامعه، و مدرسه؛
 • کودکان معلول قادر به حفاظت از خود در برابر سواستفاده هستند.

نگرش و پشتیبانی از بزرگسالان

 • بزرگسالان عقاید کودکان را بیشتر در جامعه و سطح ناحیه می پذیرند؛
 • تغییرات اجتماعی را می توان در نگرش ها و طرزفکرهای بزرگسالان و همسالان دید؛
 • بزرگسالان بیشتر مسئول نقض حقوق کودکان معلول و ارائه خدمات قابل دسترسی و باکیفیت برای تمام کودکان هستند؛
 • افزایش تعهد در مقابل بزرگسالان برای همکاری با آنها و برای کودکان معلول[۷]؛

در سراسر این فصل آموختید که چگونه کودکان حق مشارکت کامل و بیان عقایدشان در مسائل تاثیرگذار بر خود را دارند، همچنین بزرگسالان چگونه می توانند در برابر مشارکت کودکان به دلایل بسیار مقاومت کنند. شما کشف کرده اید که نه تنها باید از حقوق کودکان محافظت شود بلکه باید آن را ارتقا داد و از همه مهم تر، کودکان می توانند فعالانه بعنوان شرکایی در برنامه ریزی مشارکت کنند که این منجر به نتایج مثبت بسیار مانند توانمندسازی، فعالیت اجتماعی، و کاهش تبعیض می شود. از آنجائیکه حقوق کودکان معلول در معرض سواستفاده قرار دارد، این مسئولیت قانون حقوق بشر و جامعه است که تضمین کنند این حقوق تائید می شوند.

 

 

تمرین ۱۵:۵: ایجاد تعهد

 

هدف: تاکید و بررسی اینکه حقوق بشر کودکان معلول هم شامل حقوق و هم مسئولیت هایی است

زمان: ۳۰ دقیقه

مواد: کاغذ چارت و ماژیک ها یا تخته سیاه و گچ

 1. اقدام
 • از اعضای گروه بپرسید آیا پس از آگاهی از حقوق انسانی کودکان معلول آماده تفکر در مورد به عمل آوردن اقدام جدی هستند یا خیر.
 • تائید کنید که گرچه برنامه ریزی و اطلاعات بیشتری گردآوری می شود، تعهد برای ایجاد تغییر بسیار مهم است.
 • توضیح دهید می خواهید هر شرکت کننده یک عمل فردی هر چند جزئی را نام ببرد، که او بتواند در ماه آینده برای ارتقا حقوق کودکان معلول به عمل آورد.
 • تعهدات را بر روی چارت یا تخته برای ارائه خلاصه ای از اقدامات برای تمام شرکت کنندگان پس از آموزش ثبت کنید.

حقوق کودکان معلول همانند حقوق همه افراد دیگر است. این کودکان طبق CRC و CRPD مشمول حقوق انسانی و آزادی های اساسی برابر همانند تمام کودکان و افراد معلول دیگر هستند. کشورهای عضو و سازمان ها متعهد به شرکت دادن کودکان معلول و کمک به آنها برای دستیابی به حقوق و آزادی های خود هستند. مشارکت فعال کودکان معلول در سیاست و برنامه ریزی نه تنها یک تعهد بلکه مزیتی هم برای کودک و هم کل جامعه است.

برای برنامه ریزی حمایت برای حقوق انسانی افراد معلول، بخش ۳، “حمایت! اقدام کردن برای حقوق انسانی افراد معلول،” ص.۲۲۹ را بخوانید.

منابع مفید در مورد حقوق انسانی کودکان معلول

 

 

 

 

۱ کمیته حقوق کودک، توضیحات کلی شماره ۹: حقوق کودکان معلول. ۲۹ سپتامبر، ۲۰۰۶٫ UN doc. CRC/C/GC/9

http://www.ohchr.org/english/bodeis/crc/docs/co/CRC.C.GC.9 doc

[۲] http://www.unhcr.ch/udhr/lang/eng.htm

[۳] http://www.ohchr.org/english/law/crc.htm

[۴] http://www.ohchr.org/english/law/opportunities.htm

۵ LIoyd,G، خدمات آموزشی یکپارچه و تخصصی در پاسخ به نیاز محلی در گائوتنگ، آفریقای جنوبی. ۲۰۰۰٫ کنگره آموزش ویژه بین المللی.

http://www.isec2000.org.uk/abstracts/papers_i/iioyd_1.htm

۶ میتهاگ، دنیس ای. حق تو، تعهد من؟ مجله انجمن برای افراد با معلولیت های شدید، ۲۳(۱)، ۴۱-۴۳ Spr 1998.

۷ اقتباس شده از او کان، کلیر. کودکان و حکومت، راهنمای آموزش کودکان و برنامه ریزی حقوق کودک را ذخیره کنید. http://seap.savethechildren.se/South_East_Asia/Misc/Puffs/Child-Rights-Programming-Training-Manual