تمرین مهارتهای روانی

تمرین مهارتهای روانیReviewed by Asgari on Apr 20Rating: 5.0

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه

تمرین مهارت های روانی به عنوان راهی برای بهبود عملکرد ورزشی در ورزش های شدید و طاقت فرسا

د. بیرر، ج. مورگان

اهمیت تمرین مهارت های روانی (PST) در توسعه عملکرد ورزشی به طور گسترده ای شناخته شده است. این مقاله مرور جامع PST در ورزش نخبگان با تمرکز ویژه بر ورزش شدید است. بررسی آثار فقدان شواهد قانع کننده و زیر بنای نظری را در مورد مهارت های روانی به منظور بهبود عملکرد در ورزش های شدید نشان داد. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه حقوق بنابراین، مدلی با سه سطح مفهومی (نیازهای روانی، مهارت ها و تکنیک ها) ارائه شده است. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه اقتصاد این مدل تسهیلگر شناسایی خواسته های روانی ورزش خاص بوده، که به نوبه خود قادر به تشخیص مهارت های روانی مورد نیاز است. این مدل به یک متخصص امکان می دهد تکنیک های روانی را به منظور بهبود مهارت های روانی ورزشکار انتخاب نماید. ملاحظات مبتنی بر مدل و ادبیات مربوط به ورزش های شدید در دسترس نشان داد خود مهارت ها، توسعه شخصی و مهارت های زندگی، مهارت تنظیم انگیختگی، مهارت های ارادی، مهارت های انگیزشی و مهارت های بازیابی به عنوان مهمترین مهارت ها در بهبود عملکرد تلقی می شوند. توسعه شور و اشتیاق هماهنگ، ادغام عملی روندهای ارادی، استفاده از روشهای انجمنی توجهی، تکنیک های مدیریت درد، استفاده از روش ذهن آگاهی-پذیرش و تفسیر تسهیل کننده شناختی و احساسات جسمانی در برآوردن نیازهای روانی ورزش های شدید مناسب می باشند. این روشها برای استفاده نظام مند توسط ورزشکاران و مربیان توصیه می شود.برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه