آموزش نرم افزار های رشته جغرافیا

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه جغرافیا

جغرافيا ، طبيعت و آب و هواي ايران به علت وسعت اين کشور بسيار متنوع و متغير است و به همين نسبت حيات وحش آن.(برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه جغرافیا)
ايران‌ سرزمين‌ پهناوري‌ است‌ كه‌ ??????? كيلومتر مربع‌ مساحت‌ دارد و در جنوب‌ غربي ‌آسيا، ميان‌ كشورهاي‌ تركمنستان ‌، آذربايجان‌ و ارمنستان‌ در شمال ‌؛ افغانستان‌ و پاكستان‌ در شرق ‌؛ و تركيه‌ و عراق‌ در غرب‌ قرار گرفته‌ است‌.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه جغرافیا

سراسر مرزهاي جنوبي‌ ايران‌ را كرانه‌ هاي‌ خليج‌ فارس‌ و درياي‌ عمان‌ دربر گرفته‌ است‌ . مجموع‌ مرزهاي‌ خشكي‌ ايران‌ ???? كيلومتر، و مجموع‌ مرزهاي‌ آبي‌ آن‌، در شمال‌ و جنوب‌ ، ???? كيلومتراست‌. ايران‌ در قلب‌ خاورميانه‌ جاي‌ گرفته‌ است‌ و چون‌ پلي‌ درياي‌ مازندران‌، يعني‌ زيبا ترين‌ درياچه‌ جهان‌ را به ‌خليج‌ فارس‌ وصل‌ مي نمايد. و هم ‌چنين‌ مانند چهارراهي‌ بر سر راه‌ شرق‌ و غرب‌ ، پيوندگاه‌ تجليات‌ فرهنگي، معنوي‌ و سياسي‌ جهان‌ شرق‌ و غرب‌ است‌.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه جغرافیا

كرانه‌ هاي‌ درياي‌ مازندران‌ به‌ صورت‌ باريكه ‌اي بسيار زيبا در ميان‌ درياي‌ مازندران‌ و رشته‌ كوه‌هاي‌ البرز كه ‌پوشيده‌ از جنگل‌هاي‌ زيبا و انبوه‌ مي باشند ، قرار گرفته‌ اند.

كرانه‌هاي‌ خليج‌ فارس‌ كه‌ بخشي از آن‌ از صخره‌هاي ‌كوهستاني‌ و بخش‌هاي‌ ديگر آن‌ از كناره‌ هاي شني‌ و باتلا قي‌ تشكيل‌ شده‌ است‌، به‌ يك ‌نواختي كرانه‌هاي‌ شمالي نيستند.

استان‌هاي‌ جنوبي‌ ايران‌، به‌ ويژه‌ خوزستان‌، كه‌ بخشي‌ از جلگه‌ پهناور بين ‌النهرين‌ را تشكيل‌ مي‌دهد ، بسيار هموار و مسطح‌ اند و در ارتفاع‌ اندكي‌ از سطح‌ دريا قرار گرفته ‌اند.

ارتفاع‌ بسيار فلا ت‌ ايران‌ از سطح‌ دريا و قرار گرفتن‌ بيشتر‌ اراضي در ارتفاع‌ بيش‌ از ???? متر، از ديگر ويژگي‌هاي‌ مهم‌ سرزمين‌ ايران‌ است‌.

رشته‌ كوه‌هاي‌ عظيم‌ و بلند البرز از سوي شمال‌، كوه‌هاي‌ زاگرس‌ از سوي ‌غرب‌ و رشته‌ كوه‌هايي‌ كه‌ از خراسان‌ به‌ بلوچستا ن‌ كشيده‌ شده‌اند، از سوي‌ شرق‌، سرزمين‌ ايران‌ را محصور نموده‌اند. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه جغرافیا

مهم ‌ترين‌ قله‌هاي‌ ايران‌ عبارت‌ اند از: دماوند در شمال‌ شرقي‌ تهران‌ با ارتفاع‌ ???? متر؛ سبلا ن‌ در غرب ‌اردبيل‌ با ارتفاع‌ ???? متر؛ سهند در جنوب‌ تبريز با ارتفاع‌ ???? متر؛ تخت ‌سليمان‌ در مركز مازندران‌ با ارتفاع‌???? متر؛ زرد كوه‌ در بختياري‌ با ارتفاع‌ ???? متر؛ د نا در شمال‌ ياسوج‌ با ارتفاع‌ ???? متر؛ تفتان‌ در جنوب ‌زاهدان‌ با ارتفاع‌ ???? متر؛ و ده‌ها قله‌ ديگر كه‌ در سرتاسر ايران‌ پرا كنده‌اند.

كويرهاي معروف‌ ايران‌؛ از جمله‌ دشت‌ لوت‌ و دشت‌ كوير در وسعتي‌ بيش‌ از ??? هزار كيلومتر مربع‌ گسترده ‌شده‌اند و هنوز هم‌ از ناحيه‌هاي‌ ناشناخته‌ و جالب‌ توجه‌ به ‌شمار مي‌روند.

ايران‌ با بيش‌ از ??? چشمه‌ معدني‌ وآب‌ گرم‌ شناخته‌ شده‌ كه‌ تمامي‌ آن‌ها براي‌ تأمين‌ آب‌ آشاميدني‌ و استفاده‌هاي‌ درماني و بهد اشتي‌ مورد استفاده ‌قرار مي ‌گيرد، يكي‌ از مهم ‌ترين‌ منابع‌ درآمد جهانگردي را در اختيار دارد. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه جغرافیا

بيش‌ تر اين‌ چشمه‌ها در رشته ‌كوه‌هاي ‌البرز، آذربايجان‌ و زاگرس‌ قرار گرفته ‌اند و تعدادي‌ از آن‌ها نيز در نزديكي‌ اصفهان‌، مشهد و بندرعباس‌ واقع ‌شده‌اند.

چشمه‌هاي‌ آب ‌معدني‌ سرعين‌ اردبيل‌، آب ‌گرم‌ لاريجان‌ در دامنه‌هاي‌ البرز، و هم‌ چنين‌ چشمه‌هاي آب ‌معدني‌ محلا ت‌ ، با توجه‌ به‌ اين ‌كه‌ از نظر توسعه‌ جهانگردي اقدامات‌ قابل ‌توجهي‌ در آن ‌ها صورت‌ گرفته ‌است‌، در تابستان‌ ها هزاران‌ نفر را جهت‌ استفاده‌هاي‌ درماني‌ و تفريحي‌ به‌ سوي‌ خود جلب‌ مي ‌كنند.

كناره‌هاي‌ جنوبي‌ درياي‌ مازندران‌، منطقه‌ سرسبزي با دامنه‌ هاي‌ پوشيده‌ از جنگل‌ است‌. ارتفاع‌ اين‌ كناره‌ها ازسطح‌ د رياهاي‌ آزاد ?? متر است‌. كرانه ‌هاي‌ درياي‌ مازند ران‌ با ساحل‌ ماسه ‌اي‌ و مناظر دل ‌انگيز، از زيبا ترين‌ كانون‌هاي‌ سياحتي‌ ايران‌ به‌ شمار مي ‌روند. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه جغرافیا

كرانه‌ها و جزيره‌هاي‌ جنوب‌ ايران‌ نيز به‌ ويژه‌ در فصل‌ هاي سرد ازجذابيت‌ هاي‌ طبيعي‌، قابل ‌توجهي‌ برخوردارند. دامنه ‌هاي‌ رشته ‌كوه‌هاي‌ البرز و زاگرس‌ و بستر رودخانه ‌هاي ‌ايران‌، مظهر چشمه ‌سارها و هم‌ چنين‌ منبع‌ پيدايش‌ درياچه‌ها و تالاب‌هايي‌ هستند كه‌ هريك‌ با چشم ‌اندازهاي زيباي‌ خود، جذاب‌ و داراي‌ ارزش‌هاي‌ جهانگردي‌ مي‌باشند.. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه جغرافیا

آب و هوا

فلا ت‌ ايران‌ آب ‌وهوايي‌ نسبتاً خشك‌ دارد. ايران‌ در كمربند آب‌ وهوايي‌ خشك‌ جهاني‌ قرار گرفته‌ است‌ ورشته‌ كوه‌هاي‌ البرز و زاگرس‌ از رسيدن‌ جريان‌ هاي‌ هوايي‌ مرطوب‌ دريا ي‌ مازندران‌ (خزري‌) و مد يترانه ‌اي‌ به ‌داخل‌ آن‌ جلوگيري مي ‌كنند.

سرزمين‌ ايران‌ به‌ دليل‌ گسترده ‌شدن‌ آن‌ بين‌ ?? و ?? درجه‌ عرض‌ جغرافيايي ‌، وهم ‌چنين‌ به‌ دليل‌ وجود ارتفاعات ‌، از تنوع‌ آب ‌وهوايي‌ جالب ‌توجهي‌ برخوردار است‌. ميانگين‌ دماي سالانه ‌، ازشمال‌ غرب‌ به‌ جنوب‌ شرق‌ كشور افزايش‌ مي‌ يابد و از حدود ?? درجه‌ سا نتي ‌گراد در آذربايجان‌، به‌ ?? تا ??درجه‌ سانتي ‌گراد در جنوب‌ و جنوب‌ شرقي‌ مي ‌رسد..

در ماه‌هاي‌ دي‌ و بهمن ‌، در ايران‌، سه ‌منطقه‌ آب‌ وهوايي وجود دارد. كرانه‌هاي‌ درياي مازندران‌ با آب‌ وهواي‌ ملا يم‌ و نسبتاً سرد؛ بخش‌هاي‌ مركزي‌ با آب‌ وهواي‌ زمستاني‌ ؛ و بخش‌هاي‌ جنوبي‌ با آب‌ وهوايي‌ معتدل‌ و مطبوع ‌، چهره‌ مي ‌نمايند.