آموزش نرم افزار رشته اجاره اهرمی

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه اجاره اهرمی

 

اجاره اهرمی در واقع شکل نسبتاً پیچیده ای از اجاره سرمایه ای می باشد که در آن علاوه بر موجر و مستاجر طرف سومی نیز وجود دارد که مسوولیت تامین مالی مالک را بعهده می گیرد و بعبارت دیگر یک اجاره اهرمی شامل سه طرف یعنی موجر ، مستاجر و وام دهنده می باشد در این حالت موجر در زمان خرید ۴۰٪ بهای تمام تمام شده درایی را پرداخت می کند و بقیه را وام دهنده تامین می نماید.برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه اجاره اهرمی

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه اجاره اهرمی

در اجاره اهرمی ، موجر از یک طرف از مزایای مالیاتی استفاده نماید . در این اجاره وام دهنده برای اینکه تضمین برای وصول وام خود داشته باشد حق تصرف دارایی را برای خود محفوظ نگه می دارد. بدین معنی اگر موجر به عللی در پرداخت بدهی خود کوتاهی و قصورد ورزد وام دهنده می توان دارایی مورد اجاره را تملک کند . اجاره اهرمی از نظر مستاجر بعنوان اجاره سرمایه ای طبقه بندی و در حسابها منعکس می گردد . اما از نظر موجر اجاره اهرمی همانند ، اجاره با ماهیت تامین مالی مستقیم طبقه بندی می گردد . بر طبق بیانیه شماره FASB 13 حسابداری برای اجاره ها ، موجر سرمایه گذاری در اجاره اهرمی را به خالص بدهی بدون حق مراجعه ثبت می کند .

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه اجاره اهرمی
مبلغ ثبت شده بطور کلی شامل :

۱- اجاره های دریافتنی
۲- مبلغ مزایای مالیاتی ناشی از سرمایه گذاریها
۳- هر گونه ارزش اسقاط برآوردی دارایی مورد اجاره
۴- و کاهش برای هر یک از درآمدهای تحقق نیافته
می شود .

از آنجایی که اجاره های دریافتنی به ارزش خالص بدهی بدون حق مراجعه ثبت می شود . درآمد بهره توسط مالک شناسایی نشده در عوض حساب بهره ناشی از اجاره اهرمی بابت جریانات نقدینگی مثبت خالص بستانکار می گردد . و این جریانات برای جبران سرمایه گذار خالص مالک در اجاره اختصاص می یابند . یک مثال تشریحی :

شرکت مالک در مورخه ۱/۱/۱×۱۳ داراییهایی را برای اجاره دادن به قیمت تمام شده ۱۰۰۰٫۰۰۰ ریال خریداری می کند برای پرداخت مبلغ فوق ، مالک ۴۰۰٫۰۰۰ ریال وجه نقد و ۶۰۰٫۰۰۰ ریال وام پرداختنی غیر قابل برگشت که در ۱۵ قسط ۷۴٫۴۳۵ ریال قابل پرداخت می باشد ، استفاده نموده است، و تاریخ شروع آن از ۳۱/۱/۱×۱۳ می باشد . علاوه بر این در همان روز خرید ۱/۱/۱×۱۳ مالک داراییها را به شرکتی اجاره می دهد .

مدت قرارداد ۱۵ سال و اجاره سالانه ۹۰٫۰۰۰ ریال می باشد که باید در ۳۱/۱ هر سال پرداخت گردد . ارزش اسقاط تضمین نشده دارییها حدود ۲۰۰٫۰۰۰ ریال برآورد شده که باید در ۳۱/۱/۱۶× ( یکسال بعد از پایان فسخ قرارداد اجاره ) تحقق بیابد . برای استهلاک داراییها شرکت مالک و مستاجر شرایط ذیل را پذیرفته اند .

۱- عمر اقتصادی دارایی ۷ سال
۲- روش استهلاک تسریعی برای سال اول و دوم ، و مجموع سنوات برای ۵ سال بعدی با ارزش اسقاط ۱۰۰٫۰۰۰ ، شرکت مالک مستحق ۱۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش مالیات بخاطر استفاده از منافع مالیاتی سرمایه گذاریها می باشد . هزینه ها ی مستقیم اولیه وجود نداشته و شرکت مالک قرارداد اجاره اهرمی را بعنوان یک اجاره تامین مالی مستقیم تلقی می کند .
ثبتهای روزنامه در دفاتر مالک : برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه اجاره اهرمی

۱- حساب تجهیزات نگهداری شده برای اجاره ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
حساب بانک / صندوق ۴۰۰٫۰۰۰
حساب اسناد پرداختنی به بانک ۶۰۰٫۰۰۰
ثبت بابت تحصیل تجهیزات بطور نقد و اسناد پرداختنی ۹٪،۱۵ ساله
با اقساط سالیانه ۷۴٫۴۳۵ ریال
۲- حساب اجاره های دریافتنی ۲۳۳٫۴۷۵

اسناد پرداختنی به بانک ۶۰۰٫۰۰۰
مالیات بر درآمد پرداختنی ۱۰۰٫۰۰۰
حساب تجهیزات نگهداری شده برای اجاره ۸۰۰٫۰۰۰
حساب درآمد بهره تحقق نیافته ۱۳۳٫۴۷۵
ثبت بابت اجاره دادن تجهیزات به مدت ۱۵ سال با اجاره سالیانه
۹۰٫۰۰۰ ریال که از تاریخ ۳۱/۱/۱۳۷۰ شروع می شود ناخالص اجاره های دریافتی۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
در ۳۱ فروردین سال اول و پایان سالهای بعدی مالک ثبتهای روزنامه ای ذیل را در دفاتر خود انجام می دهد .
۱- وصول اجاره به مبلغ ۹۰٫۰۰۰ ریال برای سال اول .
۲- پرداخت اقساط مربوط به اسناد غیر قابل برگشت برای سال اول ۷۴٫۴۳۵ ریال .
۳- تاثیرا ت مالیات بر درآمد اختلافات زمان بندی بین حسابداری مالی و حسابداری مالیات بر درآمد برای اجاره اهرمی
۴- تاثیرات مالیات بر درآمد اختلافات زمان بندی بین حسابداری مالی و حسابداری مالیات بر درآمد برای اجاره اهرمی .
اجاره اهرمی۷

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه اجاره اهرمی

ر این نوع قرارداد واحد تجاری که مسئولیت تامین اعتبار از طرف فروشنده به خریدار را عهده دار است اعتبار دهنده بلند مدت یا مشارکت کننده اعتبار نامیده می شود .
شرایط لازم برای اجاره اهرمی :
۱ – داشتن کلیه شرایط اجاره (( تامین مالی مستقیم )) به استثناء آزمون ارزش فعلی مبالغ اجاره بها مساوی یا بیش از ۹۰% ارزش متعارف دارائی مورد اجاره
۲ – طرفین قرارداد اجاره اهرمی سه جانبه می باشد : اجاره کننده – اجاره دهنده – اعتبار دهنده بلند مدت
۳ –مالک – اجاره دهنده معمولا بین ۲۰ تا ۴۰ درصد بهای تمام شده دارائی مورد اجاره را تامین می نماید .
۴ – اعتبار دهنده بلند مدت معمولا بین ۶۰ تا ۸۰ % بهای تمام شده دارائی مورد اجاره را تامین نموده و برای تضمین بازیافت اصل و سود تضمین شده مبلغ اعتبار حق تصرف دارائی استیجاری و یا سایر وثائق را برای خود محفوظ می دارد .
۵ – در سالهای اولیه قراردا د اجاره بعلت بالا بودن مبالغ هزینه استهلاک و بهره- سود خالص و حق اجاره دهنده کاهش یافته و در سالهای بعد به علت کمتر بودن مبالغ استهلاک و بهره منجر به افزایش سود و سرمایه گذاری خالص در دفاتر اجاره دهنده خواهد شد .
مزایای اجاره اهرمی برای اجاره دهنده :
۱- بیشتر وجوه نقد برای خرید دارائی مورد اجاره از طریق اعتبار دهنده تامین می شود .
۲- وامی که اعتبار دهنده تامین می شود معمولا بدون حق مطالبه از اجاره دهنده می باشد .
۳ – اجاره دهنده از تخفیف مالیاتی به سبب سرمایه گذاری در ارتباط با اموال استیجاری استفاده می نماید .
۴ – در اجاره اهرمی اموال استیجاری در پایان مدت قراردا د به اجاره دهنده برگشت می شود

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه اجاره اهرمی

حسابداری اجاره اهرمی

حسابداری اجاره اهرمی از نقطه نظر اجاره کننده روشی مشابه با اجاره های غیر اهرمی ( عملیاتی و سرمایه ای ) می باشد حال آنکه هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی روش خاصی را در دفاتر اجاره دهنده پیش بینی نموده که متعاقبا تشریح می شود .

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

 برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه اجاره اهرمی

بورس فقط براي سرمايه گزاران و شرکتها يا همان سرمايه پذيران ، مفيد نيست . بورس منافعي هم براي اقتصاد ، به طور کلي دارد . منظور ما هم از اقتصاد کلان، اقتصاد به طور کل است، نه اجزاي آن .

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه اجاره اهرمی

قبل از اينکه بپردازيم به اين منافع ، يک توضيح کوچک هم بد نيست داده شود : آنچه مطرح مي شود ، اول در يک اقتصاد پويا و بعد در يک بازار بورس کارا ، مفهوم دارد . يعني اگه يک سري از ويژگي هايي که براي يک بازار سرمايه ذکر کرديم ، وجود نداشته باشه يا خاصيت هايي که يک اقتصاد بايد داشته باشد، موجود نباشد ، انتظار تحقق اين خاصيت ها را هم نبايد داشته باشيم.

و اما خواص : ۱٫ تجهيز منابع مالي از طريق فروش اوراق قرضه و سهام : يعني شرکتها با اين روش مي توانند به جاي دريافت وام از بانکها ، وجوه مورد نياز خود را از مردم قرض بگيرند ، با اين تفاوت که نه سررسيدي براي بازپرداختش دارند و نه بهره اي بايد بپردازند . البته شرکتها در قبال سهامدارانشان ، يعني کساني که سهمي از سهام شرکت را خريده اند ، تعهداتي هم دارند از جمله پرداخت سود ساليانه به آنان و اطلاع رساني دقيق .

۲٫ ايجاد احساس مشارکت عموم افراد جامعه در فعاليتهاي توليدي و تجاري: اين خيلي مهم است که افراد جامعه در يک شرکت احساس مالکيت کنيم ، آن وقت است که به محصولات و تحولاتش نيز احساس تعلق مي کنيم . از همين رو ، هم خودمان کالاهايش را مي خريم ، و هم ديگران را به خريد آنها تشويق مي کنيم . چه تبليغي از اين بالاتر ؟! پس در اين صورت ، هر کس ، هر کاري از دستش بر بيايد مي کند تا کيفيت محصولات شرکت مورد علاقه اش بالا برود . ولي واي به حال شرکتي که نتواند مطالبات اين طرفدارانش را برآورده کند !

۳٫ عملکرد بازار بورس به عنوان يک بازار کامل : اين بازار ، داراي تمامي شرايط بازار کامل (رقابتي بودن – ورود وخروج آزاد – يکسان بودن کالاها و… ) بوده و به عنوان بازار کامل ، امکان تحرک آزادانه و سالم منابع مالي را به وجود مي آورد . اقتصاددانان خيلي به بازار هاي کامل علاقه دارند و درست يا غلط، فکر مي کنند که اين بازار ، براي همه چيز و همه کس ، مفيد است .

۴٫امکان تنبيه و تشويق مديران ، بر اساس کارآمدي آنها و با استفاده از ساز و کار طبيعي تغيير قيمتها : بدين ترتيب ، نزول دائم و غيرمنطقي قيمت يک سهم به دليل ناتواني مديريت آن و زيان ده بودن شرکت ، تامين نيازهاي مالي براي آن شرکت ، از طريق بورس را غير ممکن مي سازد و بالعکس ، يک شرکت سود آور ، قادر است به سهولت از طريق فروش سهام خود، تامين مالي شود .

چه ملاکي از اين بهتر که بازار و مجموعه اي از آدمها تعيين کنند که کدام مدير يا حتي کدام شرکت بماند و يا کدام رييس يا مجموعه نماند؟ البته يک بورس کارا و کامل هم براي اينکه جلوي بحرانهاي جدي را بگيرد ، روشهايي دارد . به هر حال هميشه هم نمي توان مطمئن بود که خرد جمعي درست عمل کرده ! پس عده اي هستند که مامور خريد يا فروش سهام برخي شرکتها مي شوند تا از نوسان بي دليل قيمت آنها جلوگيري کنند . به هر حال پول دارند و مي توانند ! اما اگه همين کار را هم نکنند ، برخي دلال هاي سود جو ، هميشه منفعت خواهند برد و عده اي آدم کم اطلاع هم دنبال آنها حرکت مي کنند و البته معمولا هم ضرر خواهند کرد . آن وقت است که همه کاسه کوزه ها اگه سر بورس نشکند، سر آن شرکت بيچاره از همه جا بي خبر خواهد شکست!

چالش هاي حجم مبنا

انجام پایان نامه اجاره اهرمی

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه اجاره اهرمی

اين روزها بورس اوراق بهادار حال و هواى خوشى ندارد. بازارى که مسئولان آن ادعاى رشد سالانه ?? تا ?? درصدى را مى کردند، در ارديبهشت ماه دچار افت شد. تقريباً تمامى شاخص ها (به جز شاخص مالى) در اين دوره زمانى دچار افت شدند.

اين روند نزولى تا چندى پيش نيز ادامه داشت. زمانى به اين نگرانى افزوده خواهد شد که بدانيم سابقه تاريخى بورس نشانگر آن است که بيش از ?? درصد رشد سالانه بورس مربوط به سه ماهه آغازين سال است.

با اين وصف چگونه مى توان از رشدهاى ?? درصدى سخن گفت؟ دلايل بسيارى براى اين رکود وجود دارد. تغيير تيم اقتصادى دولت، استعفاى مديران بلندپايه وزارت اقتصاد و دارايى، تغيير ترکيب مجلس شوراى اسلامى و از همه مهمتر بحث ارجاع پرونده هسته اى ايران به سازمان ملل متحد، همه و همه از عوامل تشديد کننده اين رکود هستند. علاوه بر اين واقعيت ها، شايعاتى نيز جو بازار را ملتهب تر کرده بودند. برکنارى دبير کل بورس، همکارى نکردن شرکت هاى سرمايه گذارى، حمايت دبيرکل از چند سهم خاص و… از اين دست شايعات بودند که بر وخامت اوضاع اين بازار افزودند. اگر چه معتقديم که تمام عوامل مورد اشاره در رکود بازار موثر بوده اند، با کمى دقت معلوم خواهد شد که بيشتر عوامل فوق (به خصوص واقعيت ها) عواملى هستند که در دست فعالان و مسئولان بازار نيست.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه اجاره اهرمی