ارزش منصفانه

انجام پایان نامه

مطالبی پیرامون ارزش منصفانه سندهای مالی

فهرست                                                                                    شماره پاراگراف

مقدمه……………………………………………………………………………………….۱-۲

استانداردهای حسابداری مالی و گزارش دهی……………………………………………….۳-۹

تعاریف و حدود………………………………………………………………………….۱۰-۱۵

مطالبی پیرامون ارزش واقعی سندهای مالی……………………………………………..۱۵-۱۵

مقدمه

۱-موسسه FASB یک پروژه سندهای مالی و جدول تعادل مالی را به برنامه هایش در می ۱۹۸۶ اضافه کرد. انتظار می رود این پروژه استانداردهای زیادی را برای کمک به حل مشکلات حسابداری و گزارش دهی موجود و دیگر مشکلات مانند مسائل مختلف مالی و معاملات در آینده را بهبود بخشد.

۲-به دلیل پیچیده بودن این مسئله که چگونه باید سندهای مالی و معاملات را مشخص کرده و اندازه گیری کرد، انجمن تصمیم گرفت که، اولاً، بیان مطالبی پیرامون سندهای مالی ضروری است. فاز اول بیان این مطالب در مارچ ۱۹۹۰ با صدور اعلامیه شماره ۱۰۵ FASB، افشای اطلاعات درباره سندهای مالی به همراه جدول تعادل خطر و سندهای مالی همراه با تمرکز روی ریسک های مالی، تکمیل گردید. فاز دوم، که در اعلامیه آمده بود، مطالبی درباره ارزش واقعی سندهای مالی، دارایی ها و بدهی های مشخص شده و مشخص نشده در اعلامیه موقعیت مالی، به جز مورد هایی که در پاراگراف ۸ لیست شده اند آمده است.انجام پایان نامه کارشناسی

استانداردهای حسابداری مالی و گزارش دهی

تعاریف و حدود

۳-یک سند حسابداری به صورت پول نقد، شاهدی از مالکیت در یک شرکت، یا یک قرارداد که شامل دو مورد زیر باشد:

آ-قرار دادن اجبار برای سندهای مالی، برای رساندن پول نقد یا سند مالی دیگر به شخص دوم یا برای تبادل سندهای مالی دیگر با شخص دوم.

ب- دادن یک حق قراردادی به شخص دوم برای دریافت پول نقد یا سند مالی دیگر از شخص اول یا تبادل سندهای مالی دیگر به صورت های دلخواه با شخص اول.

 • اوراق قراردادی شامل آن هایی که در یک رخداد مهم نوشته می شوند و آن هایی که این گونه نیستند. همه قراردادهای مالی شامل مفاهیم شماره ۶ FASB ، اصول سندهای مالی، می شوند، اگرچه ممکن است به عنوان سند مالی شناخته نشوند، و جز جداول بالانس پایین باشند، چون برخی ضوابط را ندارند. برای بعضی از سندهای مالی، این اوراق به جای یک دسته نفر به چند نفرمتعلق می باشند.انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
 • استفاده از عبارت سند مالی در این تعریف بازگشتی است، (زیرا این عبارت شامل آن می شود)، اگرچه چرخشی نمی باشد. این تعریف نیازمند زنجیره ای از اوراق قراردادی است مه با رسید پول نقد یا با مالکیت یک سند به پایان می رسند. هر تعداد اوراق مالی ممکن است در این زنجیره که سند مالی را تعیین می کند، ممکن است به هم متصل گردند.
 • حقوق قرارداد شامل قراردادهای با یک رویداد خاص و غیر آن می باشد. همه حقوق قراردادی که سند مالی دارد شامل تعریف مالی در قسمت ۶ می باشند، اگرچه برخی ممکن است به این صورت شناخته نشوند، و این حقوق به جای یک نفر، مربوط به دسته ای از افراد باشد.

۴-۶این پاراگراف ها پاک شده اند. صفحه فهرست را ببینید.

۷٫این مطلب شامل افشاگری هایی پیرامون ارزش منصفانه برای همه سندهای مالی است، که در موقعیت مالی باشند یا نه، به جز آن هایی که به صورت ویژه در پاراگراف ۸ لیست شده اند. این مطلب به همه اشخاص اعمال می شود، اما برای آن هایی که تحت مورد ۱۲۶ FASB، معافیت از موارد خاص در خصوص سندهای مالی برای اشخصاص ویژه، اختیاری می باشد. این امر باعث تغییر در تشخیص، اندازه گیری، یا دسته بندی سندهای مالی نمی شود.

۸٫افشاسازی در مورد ارزش منصفانه که در پاراگراف های ۱۰-۱۴ آمده است، برای موارد زیر مورد نیاز نمی باشد.

آ.کارمندان حقوق بگیر، دیگر اشخاص دارای پست در بیمه و نظام سلامت، کارمندان پست، فروشگاه ها، و دیگر سازمان های با تاخیر، که در شماره ۳۵ FASB، به صورت، حسابداری و گزارش دهی موارد حقوق بگیر، شماره ۸۷، کارمندانحسابداری، شماره ۱۰۶، کارمندان اداری و دیگر حقوق بگیران، شماره ۱۱۲، کارمندان حسابداری حقوق بگیر، شماره ۱۲۳ (تجدید نظر شده در ۲۰۰۴)، پرداخت چند نفره، و شماره ۴۳، حسابداری برای نبود جبران کننده، و نظر شماره ۱۲ APB، نظر امنیبوس- ۱۹۶۷٫

ب. موضوع خفه کردن جداگانه بدهی ها که جز عبارت ۱۴۰ FASB می باشد، حسابداری برای انتقال و سرویس کردن بدهی های مستقل.

توجه: لزوم عبارت ۱۶۳ FASB، حسابداری برای تضمین بیمه قراردادها (مهم برای موارد مالی سال های متمادی تا ۱۲/۱۵/۲۰۰۸، و موارد موقتی در آن سال ها، زیرپاراگراف C را باید به صورت زیر مطالعه نمود:

 1. C. قراردادهای بیمه ای، دیگر قراردادهای گارانتی و سرمایه گذاری، به طوری که در عبارت شماره ۶۰ FASB بحث شده اند، حسابداری و پزارش دهی توسط موسسات بیمه، و شماره ۹۷، حسابداری و گزارش دهی توسط موسسات بیمه برای قراردادهای معین طولانی مدت و بهره و زیان مشخص شده از طریق فروش و سرمایه گذاری.

توجه: پس از پذیرش عبارت ۱۶۳، زیرپاراگراف C را به صورت زیر بخوانید:

 1. قراردادهای بیمه،و دیگر قراردادهای بیمه ای و سرمایه گذاری، که در مورد شماره . ۹۷و ۶۰ FASB بحث شده اند.
 2. d. قراردادهای اجاره که در مورد شماره ۱۳ fasb آمده اند (حق به وجود آمده ناشی از کنسل شدن قرارداد و یک تضمین از نهاد مستقل جز قرارداد اجاره نیست و در محدوده تعریف می باشد)
 3. e. تعهدات و حقوق وارانتی
 4. f. تعهدات خرید بی قید و شرط مطابق با عبارت ۴۷ fasb، افشای قراردادهای بلند مدت.
 5. g. سرمایه محاسبه شده تحت شرایط شماره ۱۸ apb، روش حسابداری برای سرامایه فروشگاه های عمومی.
 6. h. میل به عدم کنترل در شرکت های تابعه
 7. i. حسابداری سرمایه در شرکت های تابعه
 8. j. سندهای حسابداری صادر شده توسط یک شخص یا صاحبان فروشگاه ها در مقام مالی.

۹-اصول کلی پذیرفته شده حسابداری نیازمند افشا یا نشان دادن ارزش منصفانه برای بسیاری از طبقه های سندههای مالی می باشد. که این موارد توسط این مقاله ابراز یا اصلاح نشده اند.

انجام پایان نامه

افشاسازی درباره ارزش منصفانه سندهای مالی

 1. یک نهاد مستقل، یا هر عضو مالی یا شریک باید توجه کند که، ارزش منصفانه سندهای مالی برای آن هایی که ارزششان تخمین زده می شود. ارزش منصفانه باید در اعلامیه ای عنوان شود که شامل بیان مشخص آن و یا در بردارنده روش بهره برداری از آن باشد. یک شخص مستقل همچنین باید روش های افشا و اتخاذ استفاده شده بای تخمین ارزش منصفانه سندهای مالی را افشا نماید.
 2. این پاراگراف حذف شده است. صفحه لیست را ببینید.
 3. برای تخمین ارزش منصفانه اوراق، یک موسسه مالی نباید مدت طولانی با سپرده گذار در ارتباط باشد، که به عنوان سپرده گذاری نامحسوس نامیده می شود، که امری جداگانه است و جز سندهای مالی نیست. برای موارد سپرده گذاری با موعد مقرر، ارزش منصفانه در این شرایط مقدار گزارش شده در تاریخ گزارش دهی می باشد. این عبارت هیچ کسی را از افشای مستق ارزش منصفانه تخمینی موارد غیرمالی محسوس و نامحسوس منع نمی کند.
 4. برای دریاف ت و پرداخت های تجاری، وقتی مقدار مشخص تخمین زده شده باشد،طبق این عبارت هیچ افشایی مورد نیاز نیست.

۱۳آ. در افشای ارزش منصفانه سندهای مالی، یک نهاد باید این ارزش را با ارزش دیگر سندها یکی بداند، برای مثال، توسط یک استراتژی ریسک مدیریتی، به جز مواردی که مورد نظر عبارت شماره ۳۹ می باشد، یا به غیر از موارد تنظیم های حرفه ای که درپاراگراف ۱۰ آمده و مفاد مورد ۳۹ و مقادیر مرتبط با خریدی خاص و خرید معکوس در پاراگراف ۳ و ۴ و مفاد شماره ۴۱ FASB.

 1. اگر برای یک نهاد عملی نباشد که مقدار منصفانه سند مالی را تخمین بزند یا باید به صورت زیر عمل شود:

آ. اطلاعات مورد نیاز برای تخمین ارزش منصفانه سند یا دسته ای از سندها، مانند مقدارشان، میزان تاثیرشان و موعد پرداختشان.

ب. دلایل این که چرا تخمینشان عملی نیست.

 1. درفهرست این عبارت، عملی بدین معنی است که تخمین ارزش منصفانه بدون هزینه های اضافی انجام شود. این یک مفهوم دینامیک است: چه چیز برای یک نهاد می تواند عملی باشد و برای دیگری نه، چه چیز ممکن است برای یک سال عملی باشد و برای دیگری نه. برای مثال، ممکن است برای یک نهاد عملی نباشد تا ارزش منصفانه دسته ای از سندهای مالی را که هویتش معلوم نیست را تخمین بزند، و ارزش مورد توافقش را از روی جنس سند اعلام می کنند. عملی بودن، که شامل در نظر گرفتن قیمت هم هست، ممکن است در دقت تخمین هم تاثیر بگذارد، برای مثال،وقتی موارد زیادی تخمینشان غیرعملی به نظر برسد، ممکن است برای دسته ای دیگر از سندهای مالی عملی باشند. در این موارد، ارزش منصفانه سند باید بیان شود. نهایتا یک نهاد می تواند ارزش منصفانه دسته ای از سندهای مالی را تخمین بزند نه همه را.

مطالبی درباره افزایش ریسک سندهای مالی

۱۵آ. به جز موارد مشخص شده در ۱۵ب، یک شرکت باید همه موارد مهم خطرات مالی به وجودآمده از سندهای مالی را بیان نماید. که شامل افراد مستقل یا گروه ها می شود. دسته ای از خطرات ممکن است بروز کند اگر تعدادی از شرکا در فعالیتی مشابه و اقتصادی شرکت دارند که می تواند به آن ها توانایی هایی می دهد تا قراردادهایی ببندند که شروط اقتصادی دیگر قراردادها را دستخوش تغییر می کند. موارد زیر باید برای هر دسته مهم مشخص گردد:

 • اطلاعاتی درباره فعالیت، منطقه، یا ویژگی های اقتصادی که دسته را مشخص می کند.
 • مقدار ماکزیمم تلفات در طول ریسک مالی، ارزش منصفانه ناخالص سند مالی است، که شرکت باید متحمل شود اگر وارد یک معالمه زیان آور شود برمبنای عبارات قرارداد. اگر هر مقدار بی ارزشی برای نهاد مشخص گردد.

سی.امنیت نهاد نیازمند وثیقه یا دیگر موراد امنیتی برای پیشتیبانی از سندهای مالی مورد ریسک می باشد، اطلاعات درباره دسترسی نهاد به این وثیقه ها و نوع وثیقه.

دی.امنیت نهاد برای ورود به تنظیم حرفه ای برای تخفیف ریسک سندهای مالی، اطلاعات و خلاصه ای کوتاه درباره آن تنظیمات، شامل این که کدام یک ریسک را حداقل می کند.

۱۵بی.نیازهای پاراگراف قبلی نباید برای سندهای مالی که موارد زیر را دارند، نباید اعمال گردند:

آ.سندهای مالی حقوق، عبارت شماره ۸۷ جسابداری و گزارش دهی

بی.سندهای مالی بیان شده در عبارات ۸آ ، ۸سی، ۸ایی، و ۸اف این عبارت و شماره ۱۱۲ و شماره ۱۲۳ و شماره ۱۴۰٫

اطلاعات بیشتر درباره ریسک بازار همه سندهای مالی

۱۵سی.یک نهاد تشویق شده، اما نیاز نیست تا همه اطلاعات را درباره خطرات بازاری که در آن فعالیت دار را بداند.

۱۵دی.راه های مناسب برای گزارش دهی اطلاعات در پاراگراف ۱۵سی برای نهادهای مختلف فرق می کند و نیازمند تقریب های مدیریتی و تکنیک های اندازه گیری می باشد. احتمالات شامل جزییات بیشتر درباره شرایط فعلی و فعالیت های احتمالی در طولدوره، ب، تاثیرات فرضی درآمد وسیع، یا درآمد سالانه، تغییرات متعدد در قیمت های بازار، سی، تحلیل تاریخ سررسیدها، دی، طول مدت سند مالی، یا e، مقدار ریسک نهاد در اخر دوره گزارش دهی و میانگین مقدار ریسک در طول سال. این لیست کامل نیست، و نهاد برای توسعه آن تشویق می شود.

تاریخ های مهم و انتقال

 1. این عبارت باید برای پایان سال مالیاتی پس از دسامبر ۱۹۹۲ مهم باشد، غیر از نهادهای با ارزش کمتر از ۱۵۰ میلیون دلار. برای این شرکت ها، تاریخ مهم پایان سال مالیاتی پس از ۱۵ دسامبر ۱۹۹۵ می باشد. در سال اول اعمال این مورد، به طور کامل اجرا نشده بود.

۱۷٫موارد بیان شده در پراگراف های ۱۰-۱۴ که قبلا گزارش نشده اند در سندهای مالی که برای مقایسه درپایان سال مالیاتی که این عبارات به شرکت اعلام شده، تهیه شده اند، را شامل نمی شود. برای همه سال های مالیاتی، اطلاعات مورد نیاز باید برای همان سال مالیاتی تهیه شود تا برای مقایسه قابل استفاده باشد.